กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C

   Share

ประเด็นร้อน (Hilight News) เชื่อมโยงกรม
  ข้อมูลด้านการเกษตร
โครงการพระราชดำริ
กฏหมาย อนุสัญญาและข้อตกลง
ข้อมูลและสถิติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
การพัฒนาและการปฏิรูปที่ดิน
การชลประทาน
เศรษฐกิจการเกษตร
การเกษตรต่างประเทศ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
องค์ความรู้ด้านการเกษตร
รายงานการศึกษาและวิจัย
ข่าวแวดวงเกษตร
Clip เกษตรชาวบ้าน
ราคาสินค้า
เกษตรแผ่นดินทอง

บริการออนไลน์จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1566330
webmail.moac.go.th
webmail.opsmoac.go.th
สหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมแม่บ้านเกษตร
banner กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS

เกษตรฯ ขยายผลส่งเสริมการเลี้ยงแพะนมในพื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ หวังให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพเลี้ยงแพะ ด้วยการสร้างประสบการณ์และความสามารถให้ผลิตน้ำนมแพะเพิ่มขึ้น


วันที่ 2 พ.ค. 2554
                    นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ที่มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ จัดทำรายละเอียดสาระสำคัญของโครงการขยายผลการส่งเสริมการเลี้ยงแพะนมในพื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าว โดยแบ่งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมเป็น 40 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ราย แบ่งเป็น สตูล 15 กลุ่ม ยะลา 15 กลุ่ม ปัตตานี 5 กลุ่ม นราธิวาส 4 กลุ่ม และสงขลา 1 กลุ่ม รวมเกษตรกร จำนวน 400 คน งบประมาณ จำนวน 77 ล้านบาท โดยสนับสนุนแพะนมรวม 2,400 ตัว
                     นายเฉลิมพร กล่าวต่อไปว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการฯ คือ เกษตรกรจะมีประสบการณ์และมีความสามารถในการเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้น โดยสามารถผลิตน้ำนมแพะเพิ่มขึ้นจาก 0.5-0.8 ลิตร/ตัว/วัน เป็น 1.0-1.2 ลิตร/ตัว/วัน เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนาน 400 ราย มีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงแพะ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายละ 42,000 บาท/ปี เป็นอย่างน้อย อีกทั้งสามารถผลิตน้ำนมแพะเข้าสู่ตลาดเพื่อบริโภคและจำหน่ายอย่างน้อย 400,000 กิโลกรัมต่อปี และผลิตลูกแพะเพศผู้เพื่อเป็นแพะเนื้ออย่างน้อย 1,200 ตัวต่อปี
                    ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตนมยูเอชที (UHT) ในพื้นที่นั้น มีความเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากต้องใช้ปริมาณน้ำนมที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตนมยูเอชทีในแต่ละวันในปริมาณมาก อีกทั้งมีการจัดการที่ซับซ้อนประกอบกับส่วนใหญ่ในพื้นที่มากกว่าร้อยละ 90 เป็นการเลี้ยงแพะแบบหลังบ้าน ครอบครัวละ 3-5 ตัวเท่านั้น ดังนั้น การจำหน่ายนมแพะโดยวิธีอื่น จึงมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะกระจายน้ำนมแพะที่มีคุณภาพ โดยการจำหน่ายให้กับโรงเรียนที่กำกับดูแล โดย อบจ. สำหรับเสริมนมแพะให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนนั้นๆ รวมถึงสามารถจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลของชุมชนในจังหวัด เนื่องจากน้ำนมแพะมีขนาดของเม็ดไขมันขนาดเล็ก และง่ายต่อการย่อยและดูดซึมภายในระบบทางเดินาหาร จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้และผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสุขภาพ
                                                                ------------------------------
  ThaiKaset

  ชุมชนออนไลน์
Facebook
Twitter
Youtube
Webboard

 

สมัครรับข่าวสาร

สมัคร ยกเลิก


CAll center 1170
ดาวน์โหลด App ฝนหลวง สำหรับ IPhone IPAD
รับเรื่องร้องทุกข์
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์