กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C

   Share

ประเด็นร้อน (Hilight News) เชื่อมโยงกรม
  ข้อมูลด้านการเกษตร
โครงการพระราชดำริ
กฏหมาย อนุสัญญาและข้อตกลง
ข้อมูลและสถิติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
การพัฒนาและการปฏิรูปที่ดิน
การชลประทาน
เศรษฐกิจการเกษตร
การเกษตรต่างประเทศ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
องค์ความรู้ด้านการเกษตร
รายงานการศึกษาและวิจัย
ข่าวแวดวงเกษตร
Clip เกษตรชาวบ้าน
ราคาสินค้า
เกษตรแผ่นดินทอง

บริการออนไลน์จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1560082
webmail.moac.go.th
webmail.opsmoac.go.th
สหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมแม่บ้านเกษตร
banner กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำรองข้อมูล (ไม่ใช้งาน 16ตค58) >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 2550

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง


วันที่ 23 ก.พ. 2550
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2550 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ต.บัวสีทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่างแห่งที่ 2 ที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดสร้างขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยให้มีรายได้ระหว่างการฟื้นฟู เนื่องจากยังไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพในที่ดินของตน และเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างทั้ง 2 แห่ง คือ ฟาร์มตัวอย่างบ้านหนองระหารจีน ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง และฟาร์มตัวอย่าง ต.บัวสีทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือนของราษฎร ตลอดจนเป็นธนาคารอาหารชุมชน และเป็นศูนย์เรียนรู้ฟาร์มตัวอย่างของ จ.อ่างทอง และจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคกลางอีกด้วย โดยในการนี้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก และประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการและประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ ด้าน ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการที่ จ.อ่างทอง ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. 2549 จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานให้จังหวัดดำเนินโครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์และฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านหนองระหารจีน ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง ในพื้นที่ 36 ไร่ และฟาร์มตัวอย่าง ต.บัวสีทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง พื้นที่โครงการทั้งหมด 1,053 ไร่เศษ โดยใช้พื้นที่ดำเนินการในระยะแรกแล้วประมาณ 587 ไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด เข้าดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน มีการสำรวจสภาพการใช้ดิน ชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของดิน พร้อมทั้งปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการทางชีวภาพ กรมปศุสัตว์ กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 3-5 พันตัว รวมทั้งการเลี้ยงเป็ดอี้เหลียง และแพะนม รวมทั้งจัดทำแปลงหญ้าเลียงสัตว์อย่างครบวงจรด้วย ในฟาร์มตัวอย่าง กรมสงเสริมการเกษตร จัดทำโรงเรือนเห็ด จำนวน 50 โรงในขั้นต้น สำหรับเพาะเห็ดภูฐาน เป๋าฮื้อ นางรม หูหนู เห็ดฟาง และจัดทำแปลงพืชผักหลากหลายชนิด กรมวิชาการเกษตร ดำเนินกิจกรรมพืชสวน พืชไร่ ด้วยการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง กะท้องพันธุ์ทองใบใหญ่ ประมาณ 5-10 ไร่ เพื่อเลี้ยงไหมกะท้อน ฯลฯ กรมการข้าว ทำนาประมาณ 50 ไร่ ในเบื้องต้น กรมประมง ส่งเสริมการเลี้ยงกบ กุ้งก้ามกราม บิ๊กอุย และปลาสวยงาม ส่วนกรมชลประทาน ได้ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม ปรับปรุงคูคลอง และสร้างสระน้ำ 1-2 สระ ประมาณ 20-30 ไร่ เพื่อให้มีน้ำสะอาดในการเพาะเห็ดและเลี้ยงปศุสัตว์ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแย่งน้ำกับประชาชนส่วนอื่นด้วย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่องและให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ประชาชนสามารถใช้กิจกรรมทางการเกษตรให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
  ThaiKaset

  ชุมชนออนไลน์
Facebook
Twitter
Youtube
Webboard

 

สมัครรับข่าวสาร

สมัคร ยกเลิก


CAll center 1170
ดาวน์โหลด App ฝนหลวง สำหรับ IPhone IPAD
รับเรื่องร้องทุกข์
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์